Algemene Voorwaarden Mijn tas & ik

Inhoudsopgave:

 1. Artikel 1 – Betekenis
 2. Artikel 2 – Contactgegevens van Mijn tas & ik
 3. Artikel 3 – Toepasselijkheid
 4. Artikel 4 – Het aanbod
 5. Artikel 5 – De overeenkomst
 6. Artikel 6 – Herroepingsrecht
 7. Artikel 7 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
 8. Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten
 9. Artikel 9 – Verplichtingen van Mijn tas & ik bij herroeping
 10. Artikel 10 – De prijs
 11. Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 12. Artikel 12 – Levering en uitvoering
 13. Artikel 13 – Betaling
 14. Artikel 14 – Klachtenregeling
 15. Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 16. Bijlage I – Herroepingsformulier

 

Artikel 1 – Betekenis

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepingsrecht”);
 2. Consument: als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;
 5. Mijn tas & ik: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een contract tussen Mijn tas & ik en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;
 7. Modelformulier voor herroeping: het hieronder opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Je vindt deze ook terug in de klantenservice van onze webshop;

 

Artikel 2 – Contactgegevens van Mijn tas & ik

Naam ondernemer: Mijn tas & ik
handelend onder de naam/namen: Mijn tas & ik

Correspondentie E-mailadres: info@mijntasenik.nl
Telefoonnummer: 06 16635058

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag:
‘s ochtends van 9:00 tot 12.00 uur
‘s middags van 13:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@mijntasenik.nl

KvK-nummer: 30260770
BTW-identificatienummer: NL001929584B18

 

Artikel 3 – toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijn tas & ik en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen Mijn tas & ik en de consument.
 2. Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm. De pdf vorm kun je makkelijk, als je dat wil, opslaan op de eigen pc of printen. De tekst is in ieder geval ook altijd terug te vinden in de klantenservice van de webshop.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet;
 2. In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur en/of het patroon van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur en/of patroon;
 3. Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Mijn tas & ik niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen;
 4. Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.
 2. Mijn tas & ik zal je daarop een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door Mijn tas & ik een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.
 3. Mijn tas & ik treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.
 4. Mijn tas & ik stuurt je uiterlijk bij de levering van je bestelling de volgende gegevens (zodanig dat je ze zelf ook kunt opslaan op je pc):
  1. a. het correspondentie adres van Mijn tas & ik waar je met eventuele klachten terecht kan;
  1. b. de voorwaarden van je herroepingsrecht en hoe je hiervan gebruik moet maken;
  1. c. informatie over eventuele garantie en service na aankoop;
  1. d. de prijs inclusief alle belasting en eventuele verzendkosten, de betaalwijze, en leveringsgegevens;
  e. als je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Ontbinden doe je via het herroepingsformulier, of je stuurt ons een mail op klantenservice@mijntasenik.nl
 2. Als Mijn tas & ik jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.
 3. Als Mijn tas & ik jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen.

 

Artikel 7 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt en de werking te controleren. Let erop dat –als je het product wilt terugsturen- het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.
 2. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

 1. Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het ingevulde herroepingsformulier te verzenden naar klantenservice@mijntasenik.nl of in een mail aan klantenservice@mijntasenik.nl te laten weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop.
 2. Van Mijn tas & ik ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal je zelf voor de retourzending moeten zorgen. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.
 3. In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij Mijn tas & ik. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.
 4. Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Deze kosten worden indien van toepassing in mindering gebracht op het restitutiebedrag.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Mijn tas & ik bij herroeping

 1. Als jij ons per e-mail laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.
 2. Mijn tas & ik zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) inclusief eventuele leveringskosten, min eventuele kosten voor de retourzending (zie 8.3).
 3. Mijn tas & ik gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij Mijn tas & ik een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief.

 

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Mijn tas & ik staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die Mijn tas & ik zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.
 2. Een door Mijn tas & ik verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als Mijn tas & ik de overeenkomst niet goed nakomt.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van Mijn tas & ik in het geval Mijn tas & ik de overeenkomst niet goed nakomt.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Mijn tas & ik voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.
 2. De levering wordt gedaan op het adres dat je zelf hebt gecommuniceerd aan Mijn tas & ik.
 3. Mijn tas & ik voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal Mijn tas & ik door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Mijn tas & ik tot het moment van bezorging aan jou (of een vooraf aangewezen en aan Mijn tas & ik bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling/ in de overeenkomst, moet je de bestelling betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (en zonder bedenktermijn binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst).
 2. Je bent niet verplicht de producten af te nemen tegen vooruitbetaling. Je kunt er in onze webshop voor kiezen achteraf te betalen door middel van Afterpay. Op deze vorm van betaling gelden de algemene voorwaarden van Afterpay.
 3. Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Mijn tas & ik te melden.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar klantenservice@mijntasenik.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht.
 2. Mijn tas & ik beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat Mijn tas & ik dit weten.

 

Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Mijn tas & ik heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door Mijn tas & ik en slechts voor overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen Mijn tas & ik en jou.

 

Bijlage I – Herroepingsformulier